Klauzula Obowiązku Informacyjnego

1. InWire Sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli 80/6, 37-450 Stalowa Wola, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie pod numerem KRS: 0000940433, NIP: 865-257-86-86, REGON: 520728408, działając zgodnie z art. 13 ust.  1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016  r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanym dalej „RODO” informuje, iż  jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych.

 

2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod numerem telefonu: 880-350-248, adresem e-mail: biuro@inwire.pl lub pisemnie za pośrednictwem danych teleadresowych Inwire Sp. z o.o.

3. Administrator w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z  którym kontakt jest możliwy na pośrednictwem adresu e-mail: biuro@inwire.pl

4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego – w oparciu o konieczność realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci udzielenia odpowiedzi na skierowane InWire Sp. z o.o. zapytanie, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Pani/Pana dane mogą być również przetwarzane w celu prowadzenia marketingu produktów i usług własnych – dla realizacji  prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci prowadzenia działań z zakresu marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych, a więc art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przy czym zgodnie z przepisami ustawy o  świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne, Administrator potrzebuje dodatkowej zgody na wykorzystanie podanych kanałów komunikacji w celu prowadzenia działań marketingowych.

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami mogącymi mieć związek z prowadzeniem przez Administratora działań marketingowych – dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu w postaci zabezpieczenia roszczeń, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przez czas przewidziany przepisami prawa dotyczącymi przedawnienia roszczeń.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego pytanie, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. W  przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na otrzymywanie materiałów marketingowo-informacyjnych drogą elektroniczną lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty dostarczające i wspierające systemy informatyczne stosowane przez Administratora oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, w tym usługi hostingowe – na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, a także organy publiczne uprawnione do dostępu do tych danych, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

9. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w  dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem działań, jakich dokonano przed jej wycofaniem na jej podstawie.

10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

11. Podanie danych osobowych w zakresie adresu e-mail jest niezbędne dla otrzymywania odpowiedzi na zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego pytanie lub dla otrzymywania materiałów marketingowo-informacyjnych. Przekazanie przez Panią/Pana pozostałych danych, jest dobrowolne.

12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, czy organizacji międzynarodowej.

13. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzanie w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w  tym profilowania.